400 plus na objęcie dziecka opieką żłobkową- najważniejsze informacje

Na dzieci, które nie zostaną objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym, przysługiwało będzie dofinansowanie 400 plus na objęcie dziecka opieką żłobkową. Chodzi tu między innymi np. o pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie oraz o dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36. miesiąca życia. Dofinansowanie będzie przeznaczane na pokrycie opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki w wysokości do 400 złotych miesięcznie. Nie jest ono uzależnione od kryterium dochodowego.

Od kiedy przysługuje 400 plus na dziecko?

Wniosek o otrzymanie dodatkowych pieniędzy można złożyć w momencie, gdy dziecko zacznie uczęszczać do żłobka. Świadczenie przysługuje od dnia przyjęcia dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego, lub objęcia dziecka opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna – pod warunkiem złożenia wniosku w terminie 2 miesięcy od przyjęcia do żłobka. W pozostałych przypadkach świadczenie przysługuje od dnia złożenia wniosku.

400 plus będzie wypłacane osobom prowadzącym żłobki

400 zł przysługuje rodzicom, ale będzie wypłacane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opiekuna. Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r, z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. Pieniądze będą wypłacane do 20. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Nie więcej niż 400 złotych miesięcznie

Dofinansowanie dla żłobka z programu 400 plus nie może być wyższe niż opłata za żłobek. Przez opłatę rozumie się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Co ważne liczona jest ona z uwzględnieniem przyznanych zniżek i nie wlicza się do niej opłaty za wyżywienie.

Co musi zawierać wniosek o objęcie świadczeniem 400 plus

Wniosek o świadczenie 400 plus, kierowany jest przez rodziców dziecka do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powinien zawierać następujące elementy.

Dane dotyczące wnioskodawcy, w tym:

 • imię i nazwisko
 • datę urodzenia
 • adres miejsca zamieszkania
 • obywatelstwo
 • numer PESEL (w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość)
 • adres poczty elektronicznej
 • numer telefonu

W przypadku wnioskodawcy będącego dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej dyrektorem regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub dyrektorem interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego dodatkowo:

 • nazwę
 • adres
 • NIP i REGON placówki lub ośrodka, którymi kieruje dyrektor

Dane dotyczące dziecka, w tym:

 • imię i nazwisko
 • datę urodzenia
 • obywatelstwo
  numer PESEL (w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość)
 • informacje wynikające z innych dokumentów, w tym oświadczeń, niezbędnych do ustalenia prawa do dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1
 • informację o uczęszczaniu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego lub objętego opieką dziennego opiekuna ze wskazaniem żłobka lub klubu dziecięcego, do którego dziecko uczęszcza, lub dziennego opiekuna, który sprawuje opiekę nad dzieckiem
 • klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Jak złożyć wniosek o 400 plus?

Wnioski są składane do ZUS wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą:

 • Profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną, spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Profil informacyjny zakłada Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W przypadku osoby, która nie posiada profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, profil ten zakłada Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Informacje od ZUS za pośrednictwem profilu informacyjnego

Komunikacja osoby składającej wniosek z ZUS-em, w kwestii dofinansowania 400 plus na dziecko w żłobku, odbywać się będzie za pośrednictwem profilu informacyjnego. Informacje mogą też być przekazane przez ZUS za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.

Odmowa lub przyznanie dofinansowania – informacja dla placówki

Informację o przyznaniu albo odmowie przyznania dofinansowania ZUS przekazuje także placówce, lub dziennemu opiekunowi. Informacja zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej wskazany odpowiednio w rejestrze albo w wykazie tych podmiotów.

Odmowa dofinansowania 400 plus – termin odwołania

Decyzja o odmowie dofinansowania wysyłana jest drogą elektroniczną, dlatego zwracam Państwa uwagę, żebyście byli czujni w tej kwestii. Termin odwołania od decyzji wynosi 14 dni od momentu zamieszczenia decyzji w systemie informacyjnym!

WAŻNE TERMINY dotyczące dofinansowania 400 plus na dziecko w żłobku

Do 31 maja 2022.
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 48, do dnia 31 maja 2022 r. prawo do dofinansowania ustala się począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r.

Do 31 marca 2022.
Osoby prowadzące żłobki i kluby dziecięce są obowiązane, do dnia 31 marca 2022 r., do uzupełnienia danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. Podmioty zatrudniające dziennego opiekuna są obowiązane, do dnia 31 marca 2022 r., do uzupełnienia danych zawartych w wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów.

Do 14 stycznia 2022.
Rodzice dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub opieką opiekuna dziennego są obowiązani do przekazania, do dnia 14 stycznia 2022 r., podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu opiekuna następujących danych:

 • numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL
 • daty urodzenia rodziców
 • numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek, lub klub dziecięcy

WAŻNE. Do 31 grudnia 2021.
O obowiązku przekazania powyższych danych, podmiot prowadzący odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy zawiadamia rodziców do dnia 31 grudnia 2021

Świadczenie 400 plus kwestie danych osobowych

Podmioty zatrudniające dziennego opiekuna, osoby, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 48, oraz minister właściwy do spraw rodziny przetwarzają dane, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 9–12 ustawy zmienianej w art. 48 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w celu uzupełnienia wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów o te dane.

Przed rozpoczęciem uzupełniania danych, o którym mowa w ust. 1, podmioty zatrudniające dziennego opiekuna oraz osoby, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 48, są obowiązane do przekazania odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a ustawy zmienianej w art. 48, informacji o osobach upoważnionych do przetwarzania danych, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 9–12 ustawy zmienianej w art. 48.