PRYWATNE PRZEDSZKOLE ANGLOJĘZYCZNE MAŁY MIŚ Sp. z o.o. realizuje projekt pt.:
 „Duży Miś” NUMER PROJEKTU: RPKP.08.04.02-04-0045/20

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2020-11-01 do 2022-10-31

Cel projektu:Głównym celem projektu „Duży Miś” jest zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie dodatkowych 32 miejsc opieki w okresie od 01.11.2020 r. do 31.10.2022 r. Żłobek będzie zlokalizowany przy ul. Toruńskiej 4A w Grębocinie na terenie gminy Lubicz. Grupę docelową projektu będą stanowiły osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym oraz osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

Grupą docelową projektu są:

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,
w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie

wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3. Projekt będzie realizowany na obszarze objętym RPO WK-P, tj. projekt jest skierowany do osób fizycznych w ramach RPO WK-P i uwzględnia osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie M.Torunia, Gminy Lubicz oraz Gminy Łysomice.

Kryteria dostępu:

– osoba fizyczna w wieku aktywności zawodowej wyłączona z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych

– osoba zamieszkującą/pracująca/ucząca się na terenie Miasta Torunia /Gminy Lubicz/Gminy Łysomice

– osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem do lat 3

Kontakt: 56-655-83-30

e-mail. malymis.projekty@gmail.com
Biuro projektu: ul. Toruńska 4a 107, 87-162 Grębocin,

Wskaźniki projektu:

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 [szt.]– 32

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie [osoby]– 32

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu– 16

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu [osoby] – 16

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują po zakończeniu projektu [szt.] – 32

Wartość projektu: 1 186 063,20 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 1 008 153,72 PLN

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Załączniki:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji