Data zamieszczenia 21.08.2017 r.

Dostawa wyżywienia do żłobka Mały Miś w Grębocinie

Termin składania ofert:
Do dnia 04.09.2017 r.

Miejsce i sposób składania ofert:

Oferta winna być złożona do dnia 04.09.2017 do godz. 16:00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Prywatne Przedszkole Anglojęzyczne Mały Miś Sp. z o.o. w Grębocinie, ul. Toruńska 4a, 87-162 Lubicz Dolny.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Kokot  e-mail: malymis.projekty@gmail.com

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

56 655 83 30

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Oferta dotyczy dostarczania wyżywienia do żłobka w związku z realizacją projektu „Opiekuńczy Mały Miś” dla 32 dzieci w wieku do lat 3 w okresie od 01.10.2017 r. do 14.08.2019 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi Cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo kujawsko-pomorskie, Powiat toruński, Gmina Lubicz, Miejscowość Grębocin.

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Dostawcy, który będzie świadczył usługi cateringowe w trakcie funkcjonowania żłobka w ramach projektu „Opiekuńczy Mały Miś”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi cateringowej dla dzieci będących pod opieką
w żłobku znajdującym się w Grębocinie przy ul. Toruńskiej 4a, 87-162 Lubicz Dolny. Dostawy posiłków będą realizowane we wszystkie dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem okresu przerw świątecznych i dni ustawowo wolnych od pracy) w okresie
od 01.10.2017 r. do 14.08.2019 r.

Usługa cateringowa będzie realizowana w formie 2 transportów: około godziny 7.30 śniadanie, drugie śniadanie, około godziny 11.30 obiad, podwieczorek. Szczegółowe godziny dostawy posiłków zostaną ustalone na etapie podpisywania umowy.

Dostawca będzie zobowiązany do dostarczania posiłków dla od 1 do 32 dzieci dziennie, natomiast ilość posiłków zostanie podana przez Zamawiającego każdego do godziny 10:30. Zamawiający dopuszcza możliwość odwołania cateringu na dany dzień. Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci korzystających z posiłków.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania usługi i/lub zwiększenia ilości dostarczanych posiłków

Jadłospis na okres 1 m-ca układany będzie przez Wykonawcę i dostarczany Zamawiającemu do zatwierdzenia na 5 dni przed okresem jego obowiązywania. Zamawiający ma prawo dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania i uwzględniania w jadłospisie diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego.

Dzienny jadłospis obejmuje:

 1. I Śniadanie
 2. Il Śniadanie
 3. Obiad
 4. Podwieczorek

Menu powinno uwzględniać bieżącą porę roku, wykorzystywać owoce i warzywa sezonowe. Dostawca zobowiązany jest do zachowania i uwzględniania w jadłospisie diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego. Dostawca winien być przygotowany na dostarczanie posiłków dla dzieci ze skazą białkową.

Dostawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem i na własny koszt w pojemnikach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury.

Dostawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków. Do obowiązków Dostawcy należy odbiór odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości. Dostawca zapewnia własne pojemniki na odpady pokonsumpcyjne.

Harmonogram realizacji zamówienia

 • Planowany termin podpisania umowy IX 2017r.
 • Planowane rozpoczęcie świadczenia usługi: 01.10.2017r.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń.
 2. Dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im powierzone przy realizacji niniejszego zamówienia.
 3. Dopuszczeni są do wydawania posiłków przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (sanepid).
 4. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.

Dodatkowe warunki

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Dostawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuca ofertę Dostawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Dostawca może zostać zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

5) Niniejsze zapytanie oraz określone w nich warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane.

6) Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi najkorzystniejszego oferenta. Zamawiający zamieści dodatkowo informację o wyniku na swojej stronie internetowej.

7) Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

8) Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym stosuje się zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Spójności na lata 2014-2020.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Wagi punktowe poszczególnych kryteriów:

-Cena – 100%

 1. Za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana najtańsza oferta.
 2. Prawidłowa oferta winna zawierać wypełniony formularz ofertowy oraz załącznik nr 1

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie zostanie udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 5. pozostawaniu z wykonawcą w stosunku prawnym lub faktycznym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności stron tego stosunku.

W związku z powyższym wybrany Oferent będzie zobowiązany do wypełnienia i podpisania stosownego oświadczenia, stanowiącego załącznik do ogłoszenia. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

Załączniki:

Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1

Oświadczenie o braku powiązań