PRYWATNE PRZEDSZKOLE ANGLOJĘZYCZNE MAŁY MIŚ Sp. z o.o. realizuje projekt pt.:
„Mały Miś Rośnie” NUMER PROJEKTU: RPKP.08.04.01-04-0029/18

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2019-03-01 do 2021-04-30

Cel projektu:
Głównym celem projektu „Mały Miś rośnie” jest zwiększenie ilości dostępnych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie dodatkowch 32 miejsc opieki nad dziećmi w Grębocinie w okresie od 01.03.2019 r. do 30.04.2021 r. Żłobek będzie zlokalizowany przy ul. Toruńskiej 4A w Grębocinie na terenie gminy Lubicz. Nasz projekt przewiduje zwiększenie ilości miejsc opieki nad dziećmi o kolejne 32, dzięki czemu rodzice mogliby dokonać aktywizacji zawodowej i powrócić na rynek pracy, a także w przypadku osób pracujących pozostanie na rynku pracy i utrzymanie zatrudnienia. Uczestnicy projektu otrzymają realną pomoc w postaci miejsca, gdzie będą mogli zostawić bezpiecznie swoje pociechy, sami zaś będą mogli powrócić do życia zawodowego lub nieprzerwanie je kontynuować bez obaw o opiekę nad dzieckiem.

Grupą docelową projektu są:
Grupę docelową projektu będą stanowiły osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym oraz osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3. Do projektu będą mogły zgłaszać się osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie M.Torunia, Gminy Lubicz oraz Gminy Łysomice.

Kryteria dostępu:
– osoba fizyczna w wieku aktywności zawodowej wyłączona z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych
– osoba zamieszkującą/pracująca/ucząca się na terenie Miasta Torunia /Gminy Lubicz/Gminy Łysomice
– osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem do lat 3

Kontakt: 56-655-83-30

e-mail. malymis.projekty@gmail.com
Biuro projektu: ul. Toruńska 4a 107, 87-162 Grębocin,

Wskaźniki projektu:
Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie [osoby]– 32
Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 [szt.]– 32
Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu[osoby] – 10
Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu [osoby] – 22
Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują po zakończeniu projektu [szt.] – 32
Liczba osób pracujących opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie[osoby] – 10


Wartość projektu: 1 245 804,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 1 058 933,40 PLN

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

Załączniki:
Formularz rekrutacyjny
Regulamin rekrutacji