Grębocin, dnia 16.10.2017 r.

ZAPYTANIE O CENĘ

W związku z realizacją projektu pt. „Opiekuńczy Mały Miś” nr projektu RPKP.08.04.01-04-0045/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze., Prywatne Przedszkole Anglojęzyczne Mały Miś Sp. z o.o., ul. Toruńska 4a, 87-162 Lubicz Dolny, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej za usługę modernizacji i doposażenia placu zabaw mieszczącego się przy Przedszkolu.

 1. Zamawiający:
  Prywatne Przedszkole Anglojęzyczne Mały Miś Sp. z o.o.
  Toruńska 4a
  87-162 Lubicz Dolny
 2. 4Przedmiot zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w ramach modernizacji placu zabaw znajdującego się przy Prywatnym Przedszkolu Anglojęzycznym Mały Miś Sp. z o.o., ul. Toruńska 4a, 87-162 Lubicz Dolny.
 3. Szczegółowy zakres (minimalny), w tym rodzaj i ilość planowanych do zakupu i montażu urządzeń placu zabaw określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, co do ich funkcji oraz przybliżonych parametrów lub/i składu w przypadku urządzeń, składających się z zestawu elementów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.
 5. Planowane do zakupu urządzenia placu zabaw winny spełniać wymagania wynikające z grupy norm PN-EN 1176 oraz normy PN-EN 1177:2009.
 6. Wyłoniony wykonawca na okoliczność odbioru dostarczonych i zamontowanych urządzeń placu zabaw będzie zobowiązany do obecności osobistej podczas odbioru.
 7. Wymagane do dostarczenia urządzenia placu zabaw muszą być fabryczne nowe, wykonane z fabrycznie nowych materiałów oraz wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, nieużytkowane, w tym do prezentacji.
 8. W przypadku dostarczenia urządzeń o nieodpowiedniej jakości, niespełniających określonych wymagań Wykonawca, zobowiązany będzie do ich wymiany, na urządzenia o odpowiedniej jakości w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie krótszym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego reklamacji.
 9. Roboty budowlane związane z montażem dostarczonych urządzeń placu zabaw należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami.
 10. Na dostarczone i zamontowane urządzenia placu zabaw należy udzielić gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące.
 11. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
  1. Termin wykonania zamówienia ustala się do czterech tygodni od daty podpisania umowy, przy czym jako wykonanie przedmiotu zamówienia rozumie się dokonanie przez Zamawiającego odbioru dostarczonych i zamontowanych elementów placu zabaw.
  2. Wykonawca będzie zobowiązany do zgłoszenia gotowości do odbioru na co najmniej 5 dni przed upływem ww. terminu.
 12. Kryterium oceny oferty: cena – 100%
 13. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
  1. Oferta cenowa sporządzona według wzoru formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
  2. Załączniki:
 14. Załącznik nr 1 – Wykaz planowanych do montażu urządzeń placu zabaw wraz z opisem technicznym urządzeń i rysunkiem/wizualizacją przestrzenną tych urządzeń.
 1. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
  1. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje;
  2. Cena musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w tym koszty dostawy urządzeń placu zabaw oraz ich montażu;
  3. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
 2. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego lub pocztą na adres Zamawiającego oraz pocztą elektroniczna na adres mailowy: malymis.projekty@gmail.com w terminie do dnia 31.12.2017 r. (w przypadku wysłania pocztą decyduje data wpływu).
 3. Warunki udziału w postępowaniu:
  1. Złożenie ofert wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w określonym przez Zamawiającego terminie.
  2. Złożona oferta musi posiadać termin związania ofertą nie krótszy niż 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Załączniki:

Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1