STATUT Prywatne Przedszkole Anglojęzyczne i Żłobek „MAŁY MIŚ” w GRĘBOCINIE

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1
1. Przedszkole i Żłobek MAŁY MIŚ zwane dalej „Przedszkolem” jest placówką prywatną.
2. Siedziba przedszkola i żłobka znajduje się w Grębocinie przy ulicy Toruńskiej 4a.
3. Osobą Prowadzącą Przedszkole jest Prywatne Przedszkole Anglojęzyczne Mały Miś sp. z o o ul. Toruńska 4a 87- 162 Grębocin.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Kurator Oświaty w Bydgoszczy, delegatura w Toruniu.
5. Organem sprawującym nadzór w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki dla dzieci do lat 3 jest Wójt gminy Lubicz
6. Ustalona nazwa używana przez Przedszkole w pełnym brzmieniu: Prywatne Przedszkole Anglojęzyczne i Żłobek MAŁY MIŚ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 2
1. Przedszkole działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) i przepisów wydanych na podstawie ustawy w zakresie dotyczącym przedszkoli niepublicznych. 2) Wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego nr 04 3) Niniejszego statutu.
2. Żłobek działa w oparciu o:
1) Ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235). z późniejszymi zmianami
2) Ustawę o samorządzie gminnym art. 18 ust. 2 pkt. 9. lit. h) i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
3) Ustawę o finansach publicznych art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2. z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami).

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania placówki

§ 3
1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o Programu Wychowania Przedszkolnego, Regulamin organizacyjny placówki.
3. Szczegółowe zadania i sposób ich realizacji ustalany jest w planach pracy w poszczególnych grupach przedszkolnych, jak i opiece nad dziećmi do lat 3.

§ 4
1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, poprzez:
a. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi;
b. sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;
c. współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowywaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej.
2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
a. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
b. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
c. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenie do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;
d. rozwijanie wrażliwości moralnej poprzez wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych – dobro, prawda, miłość, piękno;
e. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
f. stwarzanie okazji do porządkowania, klasyfikowania i liczenia;
g. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;
h. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej i. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych
3. Żłobek jest placówką pielęgnacyjno – opiekuńczo – wychowawczą dla dzieci zdrowych w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat. Do zadań żłobka w szczególności należy:
a) Sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi zdrowymi pozbawionymi opieki domowej w czasie pracy ich rodziców lub opiekunów,
b) Zapewnienie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju, odpowiedniego do ich wieku i potrzeb, c) Zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dzieci,
d) Przyjmowanie dzieci i ich ewidencja,
e) Zapewnienie wyżywienia, uwzględniającego obowiązujące normy żywieniowe, a także prowadzenie indywidualnych diet dla dzieci z alergiami pokarmowymi
f) Czuwanie nad rozwojem psychicznym, fizycznym dzieci poprzez obserwację i analizę stanu zdrowia, wagi i wzrostu oraz wydawanie rodzicom odpowiednich zaleceń,
g) Wszechstronne rozwijanie u dzieci indywidualnych zdolności ruchowych i manualnych odpowiednio do ich wieku, a także przygotowywanie ich do życia w społeczeństwie,
h) Współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia metod pielęgnacji i wychowania w żłobku i w domu,
i) Współpraca z instytucjami wspierającymi zadania żłobka szczególnie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oławie, z organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi oraz podmiotami i instytucjami.
j) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

§ 5 Sposób realizacji podstawy programowej
1. Przedszkole prowadzi planowy proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci na podstawie programów wychowania przedszkolnego zawierających podstawę programową wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobu jej realizacji.
2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program opracowany samodzielnie lub z zespołem nauczycieli lub program innego autora (autorów).
3. Dyrektor ustala zgodność programu z podstawą programową oraz dostosowanie programu do potrzeb i możliwości dzieci dla których jest przeznaczony. Czynność tę może dyrektor przeprowadzić osobiście lub powołać do tego celu zespół nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych lub może skorzystać z opinii wystawionej przez doradcę metodycznego wychowania przedszkolnego.
4. Program może wykraczać poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.
5. Dyrektor dopuszcza program po uprzednim zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
6. Programy dopuszczone w przedszkolu stanową zestaw programów wychowania przedszkolnego.
7. Nauczyciele planują pracę z grupą przedszkolną w oparciu o dopuszczony program, z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb i możliwości dzieci.
8. Wspomaganie rozwoju dziecka realizują nauczyciele wykorzystując do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Podstawową formą aktywności jest zabawa.
9. W trakcie realizacji procesu edukacyjnego nauczyciele stosują uznane, pedagogiczne metody, zasady i formy wychowania przedszkolnego odpowiednie do wieku, potrzeb i możliwości dzieci.
10. Ponadto, w toku bieżącej pracy nauczyciele indywidualizują sposób oddziaływania i udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
11. Nauczyciele systematycznie informują rodziców (opiekunów prawnych) o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.
12. Informację o gotowości do nauki w szkole przekazuje się rodzicom (opiekunom prawnym) w formie pisemnej do 30 kwietnia.

§ 6 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
1. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej w toku bieżącej pracy przez nauczycieli przedszkola. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola. 1a. Zgodnie ze zmianami w systemie oświaty DZ.U.z 2022 r.poz.1116 art.42d w przedszkolach, zatrudnia się nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych. Zatrudnienie psychologa następuje w wymiarze 25% min. limitu zatrudnienia, a o zatrudnieniu pozostałych specjalistów decyduje Dyrektor placówki zgodnie z potrzebami dzieci.
2. Nauczyciele prowadzą i dokumentują obserwacje pedagogiczne, których celem jest:
a) rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka;
b) wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji.
3. Placówka udziela pomocy w zakresie terapii logopedycznej dla dzieci z wadami wymowy.
4. Przedszkole udziela także pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom (opiekunom prawnym) dzieci oraz nauczycielom. Pomoc udzielana w przedszkolu rodzicom (opiekunom prawnym) dzieci i nauczycielom polega na polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli:
1) porady
2) konsultacje Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.§ 7 Opieka i kształcenie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Przedszkole nie organizuje zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

§ 8 Organizacja zajęć dodatkowych

 1. Przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe.
 2. Rodzaj zajęć dodatkowych oraz ich częstotliwość jest uzgadniana z Dyrektorem na początku roku szkolnego.
 3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.
 4. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.
 5. W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca zajęcia. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci. Osoba ta odbiera dzieci od nauczyciela i oddaje je po zakończeniu zajęć.
 6. Rodzice mogą ponosić dodatkowe opłaty za zajęcia dodatkowe, poza opłatą stałą.

§ 9 Warunki lokalowe, baza

 1. Przedszkole i żłobek w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z:
  1) sal przedszkolnych – miejsce prowadzenia zajęć w zakresie opieki, wychowania i kształcenia;
  2) pomieszczeń sanitarno-higienicznych;
  3) szatni;
 2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego – miejsce aktywności ruchowej i obserwacji przyrodniczych;
 3. Placówka zapewnia odpowiednie pomoce dydaktyczne i wyposażenie dla wychowanków – bezpieczne i odpowiednie do zabawy i realizacji przyjętych programów. 4. Placówka umożliwia korzystanie z posiłków.

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola i żłobka

§ 10

 1. Organami przedszkola i żłobka są:
  a. Dyrektor
  b. Dyrektor do spraw pedagogicznych – pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Pedagogicznej
  c. Rada Pedagogiczna

§ 11 Dyrektor

 1. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością placówki i reprezentuje ja na zewnątrz.
 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu i żłobku nauczycieli i pracowników obsługi. Nagradza i udziela kar nauczycielom oraz innym pracownikom przedszkola. Zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp
 3. Dyrektor organizuje finansową i gospodarczą obsługę przedszkola, zarządza środkami finansowymi placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 4. Dyrektor prowadzi dokumentację kancelaryjno- finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami
 5. Dyrektor koordynuje pracą w placówce.

§ 12 Dyrektor do spraw pedagogicznych
Zadania Dyrektora do spraw pedagogicznych:
a. organizowanie i kierowanie bieżącą pracą wychowawczo- dydaktyczną przedszkola i żłobka
b. sprawowanie nadzoru pedagogicznego
c. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej d. współpraca z rodzicami;
d. konsultacja w sprawie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola i żłobka w czasie roku szkolnego
e. dążenie do stworzenia dzieciom optymalnych warunków do rozwoju.

§ 13 Rada pedagogiczna

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu, Dyrektor ds. pedagogicznych i Dyrektor.
 2. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.
 3. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być zwoływane poza planem, w zależności od potrzeb.
 4. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
 5. Kompetencje Rady Pedagogicznej:
  a. Przygotowanie planu rocznego placówki na dany rok szkolny
  b. Opiniowanie rozkładu pracy
  c. Współudział w ustalenie regulaminu wewnętrznego placówki
  d. Doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych

§ 14 Zasady współdziałania organów przedszkola I żłobka

 1. Współdziałanie organów przedszkola i żłobka ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dzieci I podnoszenie jakości pracy placówki.
 2. Każdy z wymienionych organów działa w ramach posiadanych kompetencji i regulaminów.
 3. Wnioski i opinie poszczególnych organów kierowane są do Dyrektora i rozpatrywane za najbliższym posiedzeniu.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja Przedszkola i żłobka

§ 15
1. Placówka funkcjonuje cały rok, z wyjątkiem przerwy urlopowej w okresie sierpnia. Termin ustala Dyrektor.
2. W okresie ferii szkolnych przedszkole może ograniczyć liczbę oddziałów.
3. Placówka pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku (wyjątek stanowią dni ustawowo wolne od pracy, jak również wynikające z rozporządzeń MEN). Godziny pracy przedszkola mogą zostać zmienione na wniosek rodziców.
4. W przypadku dni, przypadających pomiędzy dniami ustawowo wolnymi od pracy placówka będzie otwarta, jeśli rodzice zgłoszą taką potrzebę. Jednak minimalna frekwencja musi wynosić 30 dzieci.

§ 16
1. Przedszkole zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz naukę języka angielskiego.
2. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych w ramach opłaty stałej tj. (rytmika, zajęcia z psychologiem, zajęcia manualne i artystyczne, spotkania z teatrami dla dzieci, wyjścia do teatru lalek i kina, wycieczki. Dzieci wymagające terapii logopedycznej będą mogły odpłatnie skorzystać z pomocy logopedy.)
3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
4. Przedszkole, na życzenie rodziców, może organizować naukę religii dla najstarszej grupy.
5. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez właściciela przedszkola i dyrektora pedagogicznego.
6. Zgodnie ze zmianami w systemie oświaty DZ.U.z 2022 r. Art.125 a. ust.1, który określa warunki, w jakich następuje zawieszenia zajęć na czas oznaczony, w przypadku zawieszenia zajęć na czas dłuższy niż dwa dni zorganizowane będą dla dzieci zajęcia zadane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość z wykorzystaniem wskazanego komunikatora internetowego dla poszczególnych grup wiekowych. 6a. Potwierdzeniem obecności na zajęciach jest odbiór przesłanych przez nauczycieli materiałów do prac.

§ 17
Przedszkole i żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
a. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola i żłobka
b. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym
c. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż. d. współpracuje ze specjalistami (logopeda, psycholog, pedagog) zapewniając, w miarę potrzeb, konsultację i pomoc rodzicom.

§ 18
1. Opiekę nad każdą grupą sprawuje dwóch nauczycieli (wychowawca , anglista).
2. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swoją grupę przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
3. W grupie dzieci najmłodszych nauczyciela wspomaga pomoc wychowawcza

§ 19
1. Działalność przedszkola i żłobka finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu i żłobku oraz dotacje gminne. Dopuszcza się też możliwość sponsorowania działalności przedszkola i żłobka przez osoby prywatne, firmy i instytucje.
2. Opłata stała za przedszkole i żłobek nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
3. Przedszkole i żłobek zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci, które obejmuje 4 posiłki w ciągu dnia ( śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek). Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej są określone w umowie zawieranej z opiekunami.
4. Zwrotowi podlega stawka żywieniowa po ciągłej, 10 dniowej nieobecności dziecka w przedszkolu (dni robocze).
5. Pracownicy placówki mogą korzystać z wyżywienia za odpłatnością.
6. Czesne za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu i żłobku pobierane jest z góry, do 10 dnia każdego miesiąca.
7. Przy zapisywaniu dziecka do przedszkola i żłobka po raz pierwszy obowiązuje opłata wpisowa.

§ 20
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i żłobka jest grupa złożona z dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
2. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych wynosi 25 dzieci. Grupa może funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci.
3. W miarę możliwości dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest , aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola lub żłobka.
4. Opiekę nad każdą grupą sprawuje dwóch nauczycieli. W grupie dzieci najmłodszych nauczyciela wspomaga pomoc wychowawcza.
5. Szczegółową organizację dnia określa -Ramowy Rozkład Dnia, ustalany przez Dyrektora przedszkola do spraw pedagogicznych. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
6. Dopuszcza się łączenie grup
7. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
a. sale zajęć dla poszczególnych grup
b. łazienki dla dzieci i personelu
c. szatnię dla dzieci i personelu
d. pomieszczenie kuchenne do obsługi cateringowej
e. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze
8. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

§ 21 Zasady rekrutacji wychowanków do przedszkola i żłobka
1. Rekrutację dzieci przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zapisy odbywają się każdego roku, w terminie wyznaczonym przez dyrektorów przedszkola.
2. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do placówki jest większa od liczby wolnych miejsc w przedszkolu, o przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszenia, przy zachowaniu następujących zasad: a. pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające
b. rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola
c. dzieci pracowników
d. pozostałe dzieci mogą zostać wpisane na listę oczekujących.
e. W ciągu roku szkolnego dzieci mogą być przyjmowane do przedszkola, o ile są wolne miejsca.
4. Podstawą przyjęcia dziecka jest:
a. zgłoszenie dziecka w wyznaczonym terminie,
b. wpłata wpisowego i zawarcie umowy w wyznaczonym terminie. Niedotrzymanie terminów skutkuje nie przyjęciem dziecka lub skreśleniem go z listy.
5. Podstawą skreślenia dziecka jest:
a. wniosek rodzica
b. zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu i życiu innych dzieci.
c. nie uiszczanie czesnego za pobyt dziecka w przedszkolu do 10 dnia danego miesiąca
d . nie dotrzymanie terminów, o których mowa w rozdz. 4

§ 22 Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci
Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów lub na pisemną prośbę z przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo (upoważnienie – zawsze pisemne). Dziecko nie zostanie wydane osobie nietrzeźwej (także rodzicowi) lub osobom nieupoważnionym pisemnie przez rodziców. Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi nauczyciel od momentu pozostawienia wychowanka pod jego nadzorem , aż do momentu odbioru przez rodzica.

§ 23 Dokumentacja
1. Placówka prowadzi dokumentację w zakresie działalności wychowawczo-dydaktycznej, jak i opiekuńczej : – roczny plan pracy – miesięczny plan pracy – dziennik zajęć – książka kontroli i sprawozdań pozawizytacyjnych – protokolarz Rady Pedagogicznej
2. Placówka prowadzi dokumentację w zakresie działalności administracyjno-finansowej.

§ 24 Wycieczki
1. Placówka może organizować wycieczki , które powinny być zgłoszone i uzgodnione z Dyrektorem.
2. Najpóźniej dzień wcześniej o wycieczce powinni być powiadomieni rodzice.
3. W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni Dyrektor ds. pedagogicznych lub chwilowo wyznaczony nauczyciel.

§ 25 Religia
1. W ramach zajęć przedszkolnych na życzenie rodziców w przedszkolu organizuje się naukę religii.
2. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów zatwierdzonych przez władze kościelne bądź inne związki wyznaniowe.
3. Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ V

Bezpieczeństwo

§ 26 Sposób sprawowania opieki nad dziećmi
1. Placówka sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;
2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – pod względem fizycznym jak i psychicznym;
3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
2. Placówka zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku a w szczególności:
1) sale przedszkolne i żłobkowa posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową;
2) wyposażenie, w tym meble, zabawki i pomoce dydaktyczne posiadają atesty i certyfikaty;
3) placówka posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej;
4) w placówce znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją dotyczącą jej udzielania.
3. Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren przedszkola posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające wyjście bezpośrednio na jezdnię.
4. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom (prawnym opiekunom), a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.
5. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.
6. W grupach w sprawowaniu opieki nad dziećmi pomaga nauczycielowi doraźnie pomoc n-la .
7. Przy wyjściu poza teren placówki zapewnia się opiekę jednego opiekuna dla grupy 15 dzieci.
8. Każde wyjście poza teren placówki odnotowuje się w zeszycie wyjść wraz z podpisem nauczyciela odpowiedzialnego za bezpieczeństwo.
9. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie Dyrektora.

ROZDZIAŁ VI

Wychowankowie Przedszkola i żłobka

§ 27
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 roku życia do 6 lat. Do żłobka uczęszczają dzieci od 20 miesiąca życia do 3 lat.
2. Na wniosek rodziców, dyrektorzy przedszkola mogą przyjąć dziecko do oddziału przedszkolnego, które nie osiągnęło wieku 3 lat, ale wykazuje komunikatywność i dużą samodzielność w czynnościach samoobsługowych.
3. Przedszkole gwarantuje dziecku wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a szczególności do:
a. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
b. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania
c. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej
d. poszanowania jego godności osobistej
e. poszanowania własności
f. opieki i ochrony
g. partnerskiej rozmowy na każdy temat
h. akceptacji jego osoby
4. Dziecko może być skreślone z listy uczestników przedszkola lub żłobka w przypadku, gdy:
a. zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu i życiu innych dzieci.
b. rodzice nie uiścili czesnego za pobyt dziecka w przedszkolu do 10 dnia danego miesiąca
c. rodzice nie dotrzymali terminów, o których mowa w rozdz. IV/ pkt. 4 (zasady przyjmowania dz. do p-la).

ROZDZIAŁ VII

Rodzice

§ 28
1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a. przestrzeganie niniejszego statutu, oraz regulaminu organizacyjnego
b. respektowanie ustaleń Rady Pedagogicznej
c. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo (upoważnienie – zawsze pisemne). Dziecko nie zostanie wydane osobie nietrzeźwej (także rodzicowi) lub osobom nieupoważnionym pisemnie przez rodziców. Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi nauczyciel od momentu pozostawienia wychowanka pod jego nadzorem , aż do momentu odbioru przez rodzica.
d. terminowe uiszczanie czesnego za pobyt dziecka w przedszkolu ( niedotrzymywanie terminu skutkować będzie obciążeniem ustawowymi odsetkami za każdy dzień zwłoki)
e. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych
f. dostarczenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego dobry stan zdrowia dziecka po chorobie
g. w przedszkolu nie wolno stosować żadnych zabiegów medycznych, prócz pierwszej pomocy przedmedycznej (dezynfekcja skaleczenia, opatrzenie go plastrem), ani podawać żadnych leków. Wyjątek stanowią leki podtrzymujące funkcje życiowe. Rodzice zobowiązani są do złożenia pisemnej prośby do Dyrektora o wydanie zgody na podawanie leku. Po otrzymaniu zgody leki mogą być podane dziecku
h. ocena stanu zdrowia dziecka, ponieważ do przedszkola uczęszczać mogą tylko dzieci zdrowe. W przypadku zaobserwowania przez personel przedszkola takich objawów jak: uporczywy kaszel, katar, biegunka, wymioty, podwyższona temperatura, będą wzywani rodzice w celu zabrania dziecka do domu.
i. Podczas organizowania przez przedszkole uroczystości i imprez z udziałem rodziców , nauczyciele nie odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci, obowiązek ten przejmują rodzice, prawni opiekunowie Lu inne osoby dorosłe pod opieką których znajdowało się dziecko.

§ 29
Rodzice mają prawo do:
a. zapoznania się z pomieszczeniami i terenem zabaw przedszkola,
b. zapoznania się ze statutem placówki, z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danej grupie
c. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka
d. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
e. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorom, swoich wniosków z obserwacji pracy przedszkola
f. zgłaszania propozycji różnych form współpracy z przedszkolem

§ 30
1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 2 razy w roku szkolnym lub częściej, na wniosek rodziców lub nauczycieli.
2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
3. Zasady sprzyjające budowaniu atmosfery współpracy pomiędzy nauczycielami a rodzicami:
a. informacje, uwagi, prośby rodziców związane z opieką nad dzieckiem należy kierować do wychowawczyń grup przed zajęciami (do godz. 8. 30) lub po zajęciach, przy odbiorze dziecka (po godz. 14. 00)
b. dłuższe rozmowy dotyczące zachowań dziecka, jego rozwoju, postępów, problemów mogą mieć miejsce tylko wtedy, gdy nie powoduje to przerwania zajęć z grupą i nie ogranicza możliwości sprawowania opieki nad dziećmi
c. ze względu na specyfikę pracy z małymi dziećmi, niedopuszczalne jest rozwiązywanie sytuacji konfliktowych (podnoszenie głosu) w obecności dzieci
d. uwagi, skargi dotyczące pracy nauczycieli, personelu pomocniczego lub funkcjonowania przedszkola należy zgłaszać u dyrektora pedagogicznego lub Dyrektora osobiście, w godzinach podanych na tablicy informacyjnej.

§ 31
Formy współpracy przedszkola i żłobka z rodzicami:
a. zebrania grupowe
b. konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielami, specjalistami, dyrektorami
c. kąciki dla rodziców
d. zajęcia otwarte
e. formy zaproponowane przez rodziców

ROZDZIAŁ VIII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola i żłobka

§ 32
1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.
2. Nauczyciel przedszkola i żłobka otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
a. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci
b. ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci
c. włączenia ich w działalność przedszkola i żłobka.
3. Do zakresu zadań i obowiązków nauczycieli należy:
a. respektowanie praw dziecka i szanowanie jego godności
b. planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo- dydaktycznej zgodnie z obowiązującą podstawą programową, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość
c. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań
d. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji
e. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania
f. wybór programu wychowania przedszkolnego
g. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.
h. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną
i. planowanie własnego rozwoju zawodowego j. systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
k. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń
l. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci
m. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z planu pracy realizowanym w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju
n. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami
o. realizacja zadań zleconych przez Dyrektora i osób dokonujących kontroli z zewnątrz
p. udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień
q. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym r. bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i ochrony przeciw pożarowej s. realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

§ 33
Nauczyciel ma prawo do:
a. wyboru programu wychowania przedszkolnego zgodnego z podstawą programową dla przedszkoli
b. uzyskiwania stopni awansu zawodowego
c. oceny pracy na swój wniosek
d. planowania własnego rozwoju zawodowego – podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez różne formy doskonalenia zawodowego
e. korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, specjalistów i instytucji naukowo- oświatowych.

§ 34
Wynagrodzenie nauczycieli i pracowników przedszkola ustalane jest na podstawie kontraktów indywidualnych.

§ 35 Zakres zadań i obowiązków pozostałych pracowników:
1. Pomoc nauczyciela – do zakresu jej zadań należy:
a. pomoc nauczycielowi w opiece nad dziećmi i uczestniczenie w zajęciach zespołowych
b. pomoc dzieciom w zabiegach higienicznych i samoobsługowych (karmienie, ubieranie i rozbieranie)
c. utrzymywanie sali i przedszkola w ładzie i czystości (zabawki, meble, szafki dzieci, pomieszczenia)
d. przynoszenie i organizacja posiłków w Sali
e. pomoc w przygotowaniu akcesoriów do zajęć
f. czuwanie wspólnie z nauczycielem nad bezpieczeństwem dzieci w sali i innych pomieszczeniach oraz na terenie,
g. czuwanie wspólnie z nauczycielem nad bezpieczeństwem dzieci na spacerach i wycieczkach
h. Pełnienie dyżuru w szatni podczas rozchodzenia się dzieci do domu
i. bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i ochrony przeciw pożarowej
l. realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Dyrektora ds. pedagogicznych , wynikających z bieżących potrzeb placówki.

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§ 36
Statut obowiązuje w równym stopniu, wszystkich pracowników przedszkola i żłobka.

§ 37
Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
1) zapoznanie ze statutem przedszkola i żłobka wszystkich rodziców, których dzieci zostaną przyjęte do przedszkola i żłobka.
2) zapoznanie ze statutem wszystkich pracowników przedszkola i żłobka.

§ 39
Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu i żłobku nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 40
Zmian w powyższym statucie może dokonywać organ prowadzący przedszkole i żłobek.