Regulamin organizacyjny
Prywatnego Przedszkola Anglojęzycznego i Żłobka
Mały Miś sp. z o o

Placówka funkcjonująca w Grębocinie przy ulicy Toruńskiej 4a gmina Lubicz działa na postawie:
1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45
poz. 235 z późniejszymi zmianami )
2. Statutu Prywatnego Przedszkola Anglojęzycznego Mały Miś sp. z o o wpisanego od rejestru ewidencji placówek niepublicznych na terenie gminy Lubicz pod pozycją nr. 04
3. Niniejszego Regulaminu organizacyjnego

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin organizacyjny określa organizację pracy placówki.
2. Postanowienia Regulaminu organizacyjnego określają w szczególności:
a) organizację pracy grupy opieki dziennej dzieci do lat 3
b) ramowy rozkład dnia pobytu dziecka
c) personel
d) zasady funkcjonowania oddziału
e) zakres współpracy z placówką, dostęp do informacji o rozwoju dziecka,
warunkach i sposobie udzielania świadczeń przez placówkę
3. Organizację opieki nad dziećmi , w tym:
a) prawa i obowiązki rodziców;
b) prawa dzieci

§ 1
1. Ze świadczeń w/w placówki mogą korzystać dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat trzech, oraz grupy przedszkolne w wieku do lat 6
2. Placówka organizuje opiekę nad dziećmi:
• od poniedziałku do piątku w godzinach 6-30 – 16-30,
• pięć dni w tygodniu,
• 12 miesięcy w roku,
3. Placówka pozostaje nieczynna we wszystkie dni wolne ustawowo, jak również dni świąteczne wynikające z rozporządzenia MEN .
4. Placówka zastrzega sobie możliwość organizowania dyżurów, które wypadają w okresach „między świątecznych” lub w dniach poprzedzających święto , tzw.
„długie weekendy”. Informacja o dyżurach zostanie powieszona na tablicy ogłoszeń na minimum 2 tygodnie przed wyznaczoną datą
5. Rejestracja obecności
Ustala się następującą procedurę rejestrowania obecności pobytu dziecka w grupie dzieci w wieku od 20tygodnia życia do 3 lat :
• Organ prowadzący w pierwszym dniu miesiąca, przygotowuje dla grupy rejestr dzienny, pobytu dziecka w żłobku.
• Każdego dnia opiekunowie uzupełniają rejestr dzienny pobytu dziecka.
• W ostatnim dniu miesiąca Właściciel lub Dyrektor placówki podlicza rejestry dzienne pobytu dziecka.
Nieobecność dziecka w/g podpisanej umowy z rodzicami podlega odliczeniom stawki żywieniowej .

§2
Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w oddziale dzieci młodszych:
6-30 – 8-30 – przyjmowanie dzieci, zabawy dowolne, zabawy tematyczne w kącikach zabaw, bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi,
8-00 – 8-45 I śniadanie
8-45 – 9- 00 zabiegi pielęgnacyjno- higieniczne, nauka samodzielności , nauka korzystania z sedesu i nocnika ( dla dzieci korzystających z nocników)
9-00 – 10-00 Zabawy na powietrzu , zajęcia edukacyjne , działania profilaktyczne, promujące zdrowie, działania na rzecz kształtowania postaw pro społecznych i usamodzielniania, opieka i pomoc pedagogiczna
10-00 – 10-30 II śniadanie
10-30 – 11-00 zabiegi pielęgnacyjno- higieniczne, nauka samodzielności , nauka korzystania z sedesu i nocnika ( dla dzieci korzystających z nocników), mycie zębów
11-00 – 13-00 odpoczynek
13-00 – 13-15 zabiegi pielęgnacyjno- higieniczne
13-15 – 13-45 obiad
13-45 – 14-00 zabiegi pielęgnacyjno- higieniczne
14-00 – 16-30 gry i zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, działania profilaktyczne, promujące zdrowie, działania na rzecz kształtowania postaw pro społecznych i usamodzielniania, bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi
• Dla dzieci pozostających po godzinie 15-30 przewidziany jest podwieczorek
• Plan dnia grupy żłobkowej dostosowany jest do indywidualnych potrzeb wychowanków

Ramowy rozkład dnia przedszkola stanowi załącznik Statutu Przedszkola

§ 3
1. Po przyjęciu dziecka do Żłobka , dziecko pozostaje pod stałą opieką fachowego personelu przez cały okres, aż do odebrania przez rodziców lub upoważnioną osobę.
2. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie pobytu w Żłobku jest następujący:
• dzieci przebywające w placówce są pod opieką opiekunów, którzy organizują im zabawy, zajęcia edukacyjne i wychowawcze zgodnie z realizowanym miesięcznym planem zajęć;
• opiekun jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne powierzonych dzieci;
• każdorazowo opiekun kontroluje miejsce przebywania dzieci, oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne;
• opiekun opuszczający grupę w momencie przyjścia drugiego opiekuna, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;
• opiekun może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę innego pracownika
• obowiązkiem opiekuna jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna;
• w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników placówki, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom

§ 4
W ramach funkcjonowania placówki :
1. Dopuszcza się możliwość łączenia grup dziecięcych, dla celów organizacyjnych.
2. Rodzice informowani są przez personel o wszelkich niepokojących objawach zachowania się dziecka, tak by ograniczyć lub nie dopuścić do wystąpienia objawów chorobowych u dziecka a także innych dzieci.
3. Na wniosek rodziców, uprawniony personel obowiązany jest udzielić rodzicom informacji o stanie psychofizycznym dziecka a także zauważonych u dziecka odstępstwach od norm rozwojowych właściwych dla rówieśników.
4. Jeżeli zachowania dziecka wskazują na takie odstępstwa od norm rozwojowych, które objawiają się nadmierną agresją i nadpobudliwością zagrażającą bezpieczeństwu życia i zdrowia samego dziecka, innych dzieci i personelu ,Dyrektor po konsultacji z opiekunkami informuje o tym rodziców dziecka.
Czynności te dokumentowane są przez Dyrektora placówki w karcie pielęgnacyjnej dziecka i są podstawą do wnioskowania o zaprzestanie świadczenia usług opieki przez placówkę. Jeżeli rodzice kwestionują konieczność zaprzestania korzystania z tego powodu z usług placówki, proszeni są o osobistą obserwację zachowania dziecka w grupie w rówieśniczej. Ponadto rodzicom wydaje się pisemną opinię o dziecku

§ 5
1. W celu zapewnienia właściwych warunków opieki nad dziećmi, rodzic lub inna osoba, która przyprowadza dziecko do placówki informuje pracowników, czy dziecko jest zdrowe.
2. W przypadku zaobserwowania u dziecka przebywającego w placówce objawów chorobowych, stwierdzenia podwyższonej temperatury, podopiecznego odsyła się wraz z rodzicem lub inną upoważnioną osobą do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Rodzic zobowiązany jest do odbioru dziecka z placówki niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 2 godzin, w szczególnych sytuacjach do 1 godziny ( np. astma, temp.> 39˚).
3. Z powodów organizacyjnych rodzice winni informować kadrę o każdym zachorowaniu dziecka lub innej przyczynie nieobecności dziecka w Żłobku w miarę możliwości do godz. 08:30 .
4.Odbiór dziecka
* Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców. Za pisemną zgodą rodziców dziecko może być odebrane przez dorosłą pełnoletnią osobę, imiennie upoważnioną, wpisaną do obowiązującego upoważnienia do odbioru dziecka z placówki .
* Upoważnienie, o którym mowa wyżej, zawiera:
• imię i nazwisko osoby upoważnionej;
• pokrewieństwo;
• adres,
• nr dowodu tożsamości,
• nr telefonu kontaktowego;
• datę i podpis rodziców;
5. Pracownicy mają prawo odmówić wydania dziecka w przypadku stwierdzenia, iż rodzice lub inna uprawniona do odbioru dziecka osoba nie gwarantują odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie i inne), wówczas dziecko pozostawia się w placówce do momentu przybycia zawiadomionej innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby.
6. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
7. W przypadku nie odebrania dziecka przez rodziców lub inną osobę upoważnioną najpóźniej do godziny zakończenia pracy placówki, a także w sytuacji nie przybycia zawiadomionej osoby lub niemożnością skontaktowania się z rodzicami (osobą upoważnioną), pracownik zawiadomi najbliższą jednostkę policji o potrzebie umieszczenia dziecka za zgodą sądu opiekuńczego w Domu Małego Dziecka.
8. opłaty
A . Wysokość i termin wnoszenia opłaty za pobyt dziecka w placówce ustala organ prowadzący placówkę.
B. Wysokość opłaty miesięcznej podpisywana jest przez rodzica w umowie cywilnej.
C. Organ prowadzący może dokonać podwyżki czesnego w roku z wcześniejszym uprzedzeniem rodziców.
D. Wszelkie opłaty dokonywane są przelewem na konto spółki lub gotówkowo w lokalu.
E. Opłaty za czesne dokonywane powinny być do 10 każdego miesiąca.
F. Brak opłaty miesięcznej w ciągu 30 dni wiąże się ze skreśleniem dziecka z listy

§ 6
1. Rodzice dziecka chodzącego do placówki, mogą wchodzić do sal pobytu dzieci, po wcześniejszym umówieniu się z opiekunką.
2. W okresie adaptacji do warunków żłobkowych personel Żłobka zachęca rodziców do pozostania z dzieckiem na sali.
3. Czas pobytu dziecka w okresie adaptacji, jest stopniowo wydłużany w zależności od potrzeb dziecka.
4. Dzieci nie można pod żadnym pozorem przymuszać do jedzenia. Posiłki należy zorganizować i podawać dzieciom w żłobku w taki sposób, aby zachęcały dzieci do jedzenia.
5. Dzieci w każdym czasie pobytu w żłobku mają zapewniony dostęp do napojów (herbaty, soków, kompotów, wody).
6. Dziecko powinno być zaopatrzone przez rodziców w:
* domowe obuwie, z wyjątkiem dzieci w wieku niemowlęcym tu preferowane są skarpetki antypoślizgowe,
* pampersy, chusteczki higieniczne, chusteczki nawilżające;
* oznakowany kocyk z poszewką i poduszkę;
* bieliznę osobistą i odzież na zmianę;
* jeśli dziecko używa to smoczek i butelkę (rzeczy dziecka muszą być podpisane.)
7. Rodzice są zobowiązani do prania i dostarczania czystych:
* ubranek – 2 razy w tygodniu,
* pościeli – 1 raz na miesiąc – lub w miarę potrzeb częściej.
8. Dziecko uczęszczające do grupy najmłodszej ze względu na bezpieczeństwo nie może nosić żadnej biżuterii oraz przynosić drobnych zabawek.
9. Zasady korzystania z usług Żłobka określa się w umowie z rodzicami

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a) przestrzeganie statutu placówki,
b) przestrzeganie niniejszego Regulaminu,
c) przestrzegania terminowego uiszczania opłat
d) przyprowadzanie i odbieranie dziecka lub przez upoważnioną przez
rodziców pełnoletnią osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
2. Rodzice dziecka zobowiązani są do zapoznawania się z treścią zarządzeń, ogłoszeń i komunikatów Dyrektora placówki.
4. Rodzice dziecka zobowiązani są do przestrzegania doraźnych ustaleń organizacyjnych dyrektora .

Rodzice maja prawo do :
1. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
2. uzyskiwania porad i wskazówek od opiekunów w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielaniu dziecku pomocy,
3. wyrażania i przekazywania opiekunom wniosków z obserwacji pracy placówki,
4. kierowania do personelu uwag mających na celu troskę o dobro dziecka,
5. Rodzice dziecka mogą włączać się w organizację imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci w Żłobku.

§ 7
Dziecko ma prawo w szczególności do:
• równego traktowania,
• akceptacji takim jakie jest,
• opieki i ochrony,
• poszanowania godności osobistej, intymności i własności,
• wysłuchania i w miarę możliwości uwzględniania zdania i życzeń,
• nietykalności fizycznej,
• ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej oraz psychicznej,
• poszanowania tradycji kulturowej i religijnej z poszanowaniem zwyczajów,
• zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
• doświadczania konsekwencji własnego zachowania ograniczonego względami bezpieczeństwa własnego i innych,
• aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
• odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego.

Postanowienia końcowe
Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią :
1. Umowa na świadczenie usług
2. Karta informacyjna,
3. statut placówki
Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są w sposób właściwy dla jego nadania.
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany zapisów w regulaminie, o których rodzice zostaną poinformowani. Nie zaakceptowanie regulaminu i nierealizowanie jego założeń wiąże się z wypisaniem dziecka z placówki.