KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu i Żłobku Mały Mis sp. z o o  w Grębocinie jest Dyrektor Przedszkola, Organ prowadzący.

2) Inspektor ochrony danych osobowych w Przedszkolu  zostanie powołany zgodnie z Art. 158 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r.

3) Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola  – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

 1. a) rekrutacji dzieci do placówki,
 2. b) ewidencji dzieci,
 3. c) prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,
 4. d) w celach sprawozdawczych,
 5. e) zadań i celów wynikających z bieżącej działalności placówki

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie:

 1. a) Prywatne Przedszkole Anglojęzyczne Mały Miś sp z o o. z siedzibą przy ul. Toruńska 4a  87-162 Grębocin
 2. b) organy nadzoru,
 3. c) podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy przedszkola i żłobka ,
 4. d) podmioty współpracujące z przedszkolem i żłobkiem w zakresie edukacji, opieki i wychowania,zgodnie z obowiązującym prawem – Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. z poźn. zmianami.

6) Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej przedszkola i żłobka wobec Pani/Pana dziecka.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula RODO dla rodzica/prawnego opiekuna

Ja niżej podpisany  ……………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych , jak również mojego dziecka przez administratora danych Prywatne Przedszkole Anglojęzyczne Mały Miś sp z o o z siedzibą w Grębocinie  ul. Toruńska 4a  87-162 Grębocin , NIP 879-264-42-94
 1. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 1. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

w trybie art. 6  ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, zwanego dalej RODO.

                                                                                                               ………….…………………………………..……………………….

data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę