PRYWATNE PRZEDSZKOLE ANGLOJĘZYCZNE MAŁY MIŚ Sp. z o.o. realizuje projekt pt.:
 „Opiekuńczy Mały Miś” NUMER PROJEKTU: RPKP.08.04.01-04-0045/17

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od od 2017-08-15 do 2019-09-30

Cel projektu:Zasadniczym celem projektu „Opiekuńczy Mały Miś” jest zwiększenie ilości dostępnych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez udostępnienie 32 miejsc opieki nad dziećmi w Grębocinie w okresie od 15.08.2017 r. do 30.09.2019 r. Żłobek będzie zlokalizowany przy ul. Toruńskiej 4A w Grębocinie na terenie gminy Lubicz. Wedle danych z Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych z 2017 roku w gminie Lubicz obecnie funkcjonują tylko 2 żłobki. Wnioskodawca zauważył potrzebę utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi, dzięki czemu rodzice mogliby dokonać aktywizacji zawodowej i powrócić na rynek pracy. Grupę docelową projektu będą stanowiły osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich /rodzicielskich/wychowawczych. Główne przedsięwzięcia założone w ramach projektu to: świadczenie usług opiekuńczych, edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci w wieku do lat 3, dostosowanie i wyposażenie sal żłobka, szatni oraz utworzenie placu zabaw w pełni dostosowanego do grupy wiekowej dzieci. W związku z tak wysokim współczynnikiem bezrobocia w województwie kujawsko – pomorskim projekt wychodzi naprzeciw osobom, które pragną powrócić na rynek pracy, niemniej jednak w wyniku zbyt małej ilości miejsc opieki nad dziećmi nie są w stanie tego dokonać. Uczestnicy projektu otrzymają realną pomoc w postaci miejsca, gdzie będą mogli zostawić bezpiecznie swoje pociechy, sami zaś będą mogli powrócić do życia zawodowego

Grupą docelową projektu są:

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby fizyczne będące w wieku aktywności zawodowej, które są wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich /rodzicielskich/wychowawczych.

Niniejszy projekt uwzględnia osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie M. Torunia oraz Gminy Lubicz.

Kryteria dostępu:

– osoba fizyczna w wieku aktywności zawodowej wyłączona z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych

– osoba zamieszkującą/pracująca/ucząca się na terenie Miasta Torunia /Gminy Lubicz

– osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem do lat 3

Kontakt: 56-655-83-30

e-mail. malymis.projekty@gmail.com
Biuro projektu: ul. Toruńska 4a 107, 87-162 Grębocin,

Wskaźniki projektu:

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie [osoby]– 32

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 [szt.]– 32

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu– 21

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu [osoby] – 11

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują po zakończeniu projektu [szt.] – 32

Wartość projektu: 1 084 536,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 921 855,60 PLN

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

Załączniki:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji