Załącznik nr 2

 

………………………………………………..

(miejsce, data)

Wykonawca:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

 

 

Zamawiający:

Prywatne Przedszkole Anglojęzyczne
Mały Miś Sp. z o.o.
Toruńska 4a
87-162 Lubicz Dolny

 

OFERTA CENOWA

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego dostawy i montażu urządzeń placu zabaw w ramach modernizacji placu zabaw znajdującego się przy Prywatnym Przedszkolu Anglojęzycznym Mały Miś Sp. z o.o., ul. Toruńska 4a, 87-162 Lubicz Dolny

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za następującą cenę:

cena netto…………………………………………………………………………………………………………..zł

podatek VAT………………………………………………………………………………………………………..zł

cena brutto………………………………………………………………………………………………………….zł

(słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………..)

 1. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem.
 2. Oświadczam, iż dysponuję uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
 3. Oświadczam, że:
  • zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
  • w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamó­wienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
 4. Oświadczam, że jestem/ nie jestem płatnikiem podatku VAT
 5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia umowy: do czterech tygodni od daty podpisania umowy
 6. Termin związania ofertą: 30 dni
 7. Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy:

tel. kontaktowy……………………….., faks: …………………………, e-mail:  …………………………

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 do oferty – Wykaz planowanych do montażu urządzeń placu zabaw wraz z opisem technicznym urządzeń i rysunkiem / wizualizacją przestrzenną tych urządzeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………

data, czytelny podpis wykonawcy